Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej:Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://karwasinski.com (dalej: Serwis)
 2. Korzystając z Serwisu karwasinski.com akceptujesz zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresemhttps://karwasinski.com/regulamin/ oraz Polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu pod adresem https://karwasinski.com/polityka-prywatnosci/
 3. Właścicielem Serwisu karwasinski.com jest:

Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe, ul. Wiśniowa 25, 62-300 Września, NIP: 7891638540, adres konakt@karwasinski.com

(dalej: Usługodawca)

 1. Użytkownikiemw rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi samej oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji kursu/ usługi (dalej:Usługa) zamówionych w Serwisie karwasinski.com.
 4. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
 5. a) kurs w ramach Serwisu karwasinski.com w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości;
 6. b) szkolenia mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;
 7. c) certyfikat ukończenia kursu dostępny po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia szkolenia, w języku polskim w formie elektronicznego suplementu (dokument PDF).
 8. Warunkiem korzystania z Serwisu karwasinski.com, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnegoKonta Użytkownikaoraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 9. Konto Użytkownikajest to przestrzeń serwisowa Serwisu karwasinski.com, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konsumentw rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Serwis karwsinski.com wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem ________.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto użytkownika

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usług.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika w Serwisie karwasinski.com może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Założenie konta w Serwisie karwasinski.com jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie https://karwasinski.com/account/?action=register
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika kursu i są wymagane w procesie realizacji Usługi i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany nazwy użytkownika kursu po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek).
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail Usługodawcy.
 13. Dane związane z procesem świadczenia usługi Użytkownika są archiwizowane w Serwisie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik, posiadający Konto Użytkownika powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3. a) dodanie do koszyka Usługi;
 4. b) wybór rodzaju płatności;
 5. c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach podana jest w ramach Serwisu karwasinski.com. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 7. Dostępne są następujące formy płatności:
 8. a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line;
 9. b) przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Serwisu karwasinski.com.
 10. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 11. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 12. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności dostępne są na stronie karwasinski.com/platnosci.
 13. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 14. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi w Serwisie karasinski.com oraz postanowieniami Regulaminu.
 15. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Serwisu.
 16. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 17. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Serwisu karwasinski.com aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 18. Udzielenie przez Usługodawcę Użytkownikowi dostępu do zakupionego szkolenia w Serwisie karwasinski. com jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 2. a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w kursach zakupionych w ramach Serwisu karwasinski.com;
 3. c) otrzymania certyfikatu ukończenia kursu po jego pozytywnym ukończeniu oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach w Serwisie karwasinski.com stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 6. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Serwisu materiałów) wyłącznie do celów własnych i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 7. Użytkownik posiadający opłacony kurs może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z Serwisu karwasinski.com do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania ich zawartości.
 10. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
 5. a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
 6. b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
 7. c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 8. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 9. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 2. a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 3. b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 4. c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 5. d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie__________________
 7. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 9. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Serwis zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: ____________________

§ 10 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą udostępnienia kursu Użytkownikowi w Serwsie.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O ewentualnych zmianach w Regulaminie użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie_____________
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji Regulaminu: 07.09.2020 r.

Skip to content